සාමාන්‍ය බුද්ධි පරීක්ෂණය 1

Primary tabs

ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න. බහුවරණ ප්‍රශ්න 60 කින් සමන්විතය. සම්පුර්ණ කාලය විනාඩි 90 කි. විෂය සමත් වීමට 50% ලකුණු ප්‍රතිශතයක් අවශ්‍ය වේ.

පිළිතුරු සටහන් කිරීම ආරම්භ කරන්න

Questions31
Attempts allowed1
AvailableAlways
Pass rate50 %
Time limit0:46:30
Backwards navigationAllowed
You are not allowed to take this Quiz.