චක්‍රලේඛන

චක්‍රලේඛන (1985 සිට) රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය

චක්‍රලේඛන  - මුදල් පාලන, ක්‍රමසම්පාදනය අමාත්‍යංශය සහ  භාණ්ඩාගාරය

චක්‍රලේඛන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ