සාමාන්‍ය දැනීම

මෙම සාමාන්‍ය දැණුම කරුණු විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ රජයේ විභාග ඉලක්ක කොට ගෙනය. නමුත් සියලු දෙනා භාවිත කිරීම විනෝදය හා දැනුම වර්ධනය කිරීමට උපකාරී වේ. පහත සාමාන්‍ය දැනීම කරුණු විවිධ කේෂ්ත්‍ර ඔස්සේ ඉදිරිපත් කර ඇත

 

ඔබගේ සාමාන්‍ය දැනුම පරීක්ෂා කොට බලමු

සාමාන්‍ය දැණුම Forum Discussions