Open Competitive Examination for Grade III of The Sri Lanka Foreign Service 2012 - ශ්‍රීලංකා විදේශ සේවය විවෘත තරග විභාගය

Laksiri's picture

Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III of The Sri Lanka Foreign Service 2012 - ශ්‍රීලංකා විදේශ සේවය විවෘත තරග විභාග

මුලික සුදුසුකම්: 

(අ) ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියකු විය යුතුයි.

(ආ) (i) ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලයක උපාධියක් ලබා සිටිය යුතුය. නැතහොත්
(ii) ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගන්නා ලද විදේශීය විශ්ව විද්‍යාලයකින් හෝ උපාධියක් ලබා සිටිය යුතුය. මේ සම්බන්ධයෙන් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද ලිඛිත සාක‍ෂි සම්මුඛ පරීක‍ෂණයේදී අයැදුම්කරු විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

(ඇ) අයැදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනට වයස අවුරුදු 22ට එළඹ සිටිය යුතු අතර අවුරුදු 32ට නොඑළඹ සිටිය යුතුය. රාජ්‍ය සේවයේ නිරත අයැදුම්කරුවකු වේ නම්, ඔහු/ඇය අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 40ට නොඑළඹ සිටිය යුතු අතර, සතුටුදායක සේවා වාර්තාවක් ද ලබා සිටිය යුතුය.

සටහන (i) - ඉහත 6 (ඇ) ඡේදයේ ප්‍රකාශිත අරමුණ වෙනුවෙන් රාජ්‍ය සේවයේ නිරත අයැදුම්කරුවකු යනු (ආයතන සංග්‍රහයේ 1 වැනි පරිච්ඡේදයේ නිර්වචනය කොට ඇති පරිදි) අයැදුම්පත් භාර ගැනීම අවසන් කරන දිනට සේවයේ ස්ථීර කරන ලද මධ්‍යම රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරියකු හෝ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරියකු වේ.
සටහන (ii) - අයැදුම්පත් භාර ගැනීම අවසන් කරන දිනට පූර්වාසන්න වූ පස් අවුරුදු කාලය තුළ දී හෝ සේවයේ යෙදී සිටි කාලසීමාව ඊට අඩු නම් එම මුළු කාලසීමාවේ දී හෝ සතුටුදායක සේවා වාර්තාවක් ලබා තිබුණි නම් මිස නැත්නම් දැනට රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු කිසිදු නිලධාරියකු මේ විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා යෝග්‍ය නොවනු ඇත.
සටහන (iii) - රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරියකු, සතුටුදායක සේවා වාර්තා ලබා ඇති සේ සලකනු ලබන්නේ ඔහු/ඇය අයැදුම්පත් භාර ගැනීම අවසන් කරන දිනට පෙරාතුව පස් අවුරුදු කාලසීමාව තුළ හෝ තත් ආයතනයේ මුළු සේවා කාලය ඊට අඩු නම් එම මුළු කාලය තුළ හෝ යෙදුණු සියලූ වැටුප් වර්ධක ද උපයාගෙන, එකී කාලසීමාව තුළ කරන ලද යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් (අවවාද කිරීමක් හැර) කිසිදු අන්දමක ද`ඩුවමක් නොලැබ සිටියේ නම් පමණකි.
සටහන (iv) - රාජ්‍ය සේවයේ නියුක්ත අයැදුම්කරුවන් තම අයැදුම්පත එවිය යුත්තේ තම තමන්ගේ අදාළ දෙපාර්තමේන්තු/ ආයතන ප්‍රධානීන් මගිනි.

Get a gazette for more information (වැඩි විස්තර සඳහා අදාල ගැසට් පත්‍රය බා ගත කරන්න) : http://www.dailynews.lk/2001/pix/gov_gazette12-02-10.html

Download Application form for Sinhala Medium applicants (සිංහල මාධ්‍ය අයදුම් කරුවන් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය භාගත කරගන්න
) :
Word, PDF

Application Closing Date: 2012 March 9
අයදුම්පත්‍ර ලබා ගැනීමේ අවසාන දිනය: 2012 මාර්තු 9

Comments

Whoever you are clearly

Whoever you are clearly correct.But anyone who has a significantly decent level of English can enhance their dialect to great level. Additionally here the imperative things are English, identity and additionally tact, that is a different subject which ought to be profoundly examined. In any case I might want to welcome your remarks and your insight on strategic administration. Much obliged to you.

guys..oya gollange training

guys..oya gollange training eka kochara kall denawada......Appointment letters kawada denne/

One Month

One Month

next exam

2013 foreign service lagadi gazette karanawada

i wish u all the best my

i wish u all the best my friend....i was in 64 list but not 25...i miss the chance to serve my country ....ok lest see it in next birth.all the best my friends..again...

Don't worry dear!!!Except

Don't worry dear!!!Except this opportunity there are several ways to serve our country as graduates. You are talented.You can do it.

guys what happen

guys what happen yesterday...any update...

oyalata letters awda mata

oyalata letters awda mata awee na ne....what is the appointment date???????

August first

August first

ahhh..thawakal

ahhh..thawakal theyanawanee..man bayaa una

letters katawath awe nadda

letters katawath awe nadda

Letters

some have received letters today.
if anyone has not received it today, pl. check t'rrow.

DO ull kw answers fr thes questions??

Friend.... i want a big helpf rm ull..i kw u all are brainy people thats y u guys gt through from Foriengh service exam..
i want all f ur help to find answers for thye follwoing questions....
I found them frm the teaching exam which i faced recently..pls sinhalen reply kerane puluwanna vadiye hondai

1)Nautical mile? kiyane mokakda???
2) Which nationality introduced the tobbaco cultivation to sl?
3)What was the most thriving SL harbour during the period of the ancient sea silk route?? ( given answers- Godawaya/ gokana/ galle/ mantai)
4) nawa minisek bihi kela wiplaweya? ( pransha / china/ russia/ cubba)

pls friends help me to find correct answers......

Answes

1) In Sinhala, its "Navika Sathapum" the measure used by people engaged in naval operations to indicate the distance

2) British- still the Ceylon Tobacco Company is owned by the British-American Company ( you can see it in the packet of Cigaratte)

3) Should be "Gokanna" or Trinco Harbour; which is the only naturally built harbour at the time ( the Chinese were not here at the time, or else the answer would be different)

4)Cuba - The outcome was Che Guevara

can i get ur e-mail address

Thanks alot my dearest friend..i gt some more questions to clarify.... can u pls mention ur e-mail address here?? then ill e-mail u..thanks again.i will not misuse ur e-mail.i sware

yap...friend..as teacher be

yap...friend..as teacher be creative and think full ..dnt be traditional guy....use modern tech man...dnt wait until others help u,,,,,

aney pls help to me

thanks fr comments..bt u kw..these answers are not creative ne..one straight answer..either u write d correct answer r get a zero mark..so f any one kws pls help me...hello.............................................. guys

answer for 1

Dear friend, why don't you search that in Wikipedia

From Wikipedia, the free encyclopedia
1 nautical mile =
SI units
1.85200 km 1,852.00 m
US customary / Imperial units
1.15078 mi 6,076.12 ft
The nautical mile (symbol M, NM or nmi) is a unit of length that is about one minute of arc of latitude measured along any meridian, or about one minute of arc of longitude at the equator. By international agreement it has been set at 1,852 metres exactly (about 6,076 feet).

Thnak MORA... i searched in

Thnak MORA... i searched in google..bt i ddnt understand the meaning of it?? anyws thanks..by chance do ull kw answers fr other questions......pls let me kw

pls inform us when u get

pls inform us when u get letters....

Letters !!!!!!

Dear Friend's
The Appointment letter's have been posted by the PSC. It will reach you withing this week.

B@nd@'s picture

letters

 machan Mora did u recive letter, machan i got it , bt prblm is there's no any model application form to send, there's instuction to send such a  form to MEA. wt 2 do machan?

don't worry. it will be

don't worry. it will be provided by MEA on first of august when you assume duties.

call PSC

call PSC

yes. They will receive today

yes. They will receive today or tomorrow.

thanks....pls inform us when

thanks....pls inform us when it reach u

ethakota apita letters enne

ethakota apita letters enne kawwadda?

Fourth week of this month

Fourth week of this month

ya,,i call psc...they say it

ya,,i call psc...they say it will happen 1st aug...so congratulation all

Warm wishes to

Warm wishes to selectors!!!
Serve our country in bottom of your hearts.

Feel really sorry for the other talented 39.
Already you have done a great work by got through this tough exam.Be courage.

Poor system !!!!

That is the reality machan, what a hard exam they got through. I think that the ministry of EA should give at least Research Officer posts to person who lost the opportunity behalf of threw to dustbin. Specially in this particular exam

Exactly machan. The problem

Exactly machan. The problem is, what we can understand is unable to understand this well educated & experienced people in the administrative system. One of my friends got through this. But she is still working as a public management assistant. Actually they are in dustbin & still shocked.Government is not realizing the important of this Human resource. As you mentioned, if they will assign to other task it’ll be a very good conclusion than this end.Very pathetic.

can any body tell me what

can any body tell me what will be the next step..

How many times can you

How many times can you attempt foreign service? Pls let me know. I could not get lucky this time :-( N I have already attempted twice.

Thrice !!!

That is not clearly mention in the SLFS gazette, but in SLAS they mention just only twice for one person. So, it is possible thrice otherwise they should mention in the vacancy announcement.

Two times only

Two times only

can any body tell me what

can any body tell me what will be the next step..

AL AMEEN ERAVUR's picture

Alhamthulillah!

 Congratulations !!!
my heart felt wishes to you all who are selected for the one of Sri Lanka premium services.
best wishes

congratulation guyz...my warm

congratulation guyz...my warm wishes for u all...interviewed list ekenmai gaththe.
sry fr guyz those who have not been chosen..u all were waiting nearly 18 months with much of tension.
Mr. ameen one word for you.you are talented one bt dnt try to be a swollen headed person.

AL AMEEN ERAVUR's picture

Thanks friend

 I beahave for only those people to motivate them they had no self confidence that's my trick 

Mr.Ameen im with u

I dnt understand y... u all put such idiot comments about Mr.Ameen??U guys werev all scared that ull lose the chance bcz of Mr.Ameen..... Poor guys go & have alife!! dnt fgt hw much he helped ull.....

Mr.Ameen im nt saying sorry that u ddnt get selected bcz frm heart u have won all ur dreams..u have got a gr8 hreat..all d best!

AL AMEEN ERAVUR's picture

Thanks 1000000......

 You are the best example for great heart.
i did not argue or fight with them.
If I challenged them they'll better try

I'm satisfied with SLAS 
god knows all that wich one is better for his human creation

ok...congratulations

ok...congratulations guys......

---mr .ammen nature has given the return ...and good luck with slas..

AL AMEEN ERAVUR's picture

Thanks

 I would be happy if you are in the list

MORA are you in the selected

MORA are you in the selected list

good news.result out karala.

good news.result out karala. select wechcha hamotama mama suba pathanawa

Result Monday publish

Result Monday publish karanawa kiyala psc eken kiwwa.

RESULT !!!!!!!!

available in the PSC website

PSC matters

Guys, Correct me if I'm wrong. I think that the PSC has its weekly Board Meeting on every Thursday and the results will be published only after obtaining the approval of the Board. Since they are uploading the results after taking the decisions , I don't think that Monday will be the day. I think all the results seekers have to wait till Thursday evening or Friday morning to check whether the results have been uploaded. Am I correct?

Post new comment

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.