රාජ්‍ය හා පලාත් රාජ්‍ය සේවයේ සාමාන්‍ය ලිපිකාර සේවයේ II වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය

  ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
කාර්යාල ක්‍රම හා කාර්යය පටිපාටිය    
කාර්යාල ක්‍රම හා කාර්යය පටිපාටිය 1994 සැප්තැම්බර් ප්‍රශ්න පත්‍රය  
කාර්යාල ක්‍රම හා කාර්යය පටිපාටිය 1995 මාර්තු ප්‍රශ්න පත්‍රය  
කාර්යාල ක්‍රම හා කාර්යය පටිපාටිය 1996 පෙබරවාරි ප්‍රශ්න පත්‍රය  
කාර්යාල ක්‍රම හා කාර්යය පටිපාටිය 1997 පෙබරවාරි ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
කාර්යාල ක්‍රම හා කාර්යය පටිපාටිය 1998 දෙසැම්බර් (1999) ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
කාර්යාල ක්‍රම හා කාර්යය පටිපාටිය 1999 ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
කාර්යාල ක්‍රම හා කාර්යය පටිපාටිය 2000 2001 ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
කාර්යාල ක්‍රම හා කාර්යය පටිපාටිය 2001 (2002) ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
කාර්යාල ක්‍රම හා කාර්යය පටිපාටිය 2001 (2003) ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
කාර්යාල ක්‍රම හා කාර්යය පටිපාටිය 2002 2003 2004 ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර    
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1    පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2    පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 3    පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 4    පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 5    පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 6    පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 7    පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 8    පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 9    පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 10    පිලිතුරු පත්‍රය
 ගිණුම්    
ගිණුම් ක්‍රම 1992 සැප්තැම්බර්
ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ගිණුම් ක්‍රම 1995 මාර්තු
ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
ගිණුම් ක්‍රම 1997 ඔක්තොම්බර් ප්‍රශ්න පත්‍රය
ගිණුම් ක්‍රම 1997 පෙබරවාරි
ප්‍රශ්න පත්‍රය
ගිණුම් ක්‍රම 1998 දෙසැම්බර් (1999)
ප්‍රශ්න පත්‍රය
ගිණුම් ක්‍රම 1999 (2000)
ප්‍රශ්න පත්‍රය
ගිණුම් ක්‍රම 2000 (2001)
ප්‍රශ්න පත්‍රය
ගිණුම් ක්‍රම 2001 (2002)
ප්‍රශ්න පත්‍රය
ගිණුම් ක්‍රම 2001 (2003)
ප්‍රශ්න පත්‍රය
ගිණුම් ක්‍රම 2002 2003 2004
ප්‍රශ්න පත්‍රය


 

* Available only Sinhala medium papers & answers                                                                                                

*චක්‍රලේඛ, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා, ආයතන හා මුදල් රෙගුලාසි නව සංශෝධන හේතුවෙන් සමහරක් පිළිතුරු වර්තමානයට නොගැලපිය හැක.

*විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර, ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා එහි පිළිතුරු පිලිබඳ අපගේ වගකීමක් නොමැති අතර ඒවා LankaExamHelp වෙබ් අඩවිය තුලින් ලබා ගෙන ඇත.

 

Back to previous page