රාජ්‍ය සේවක විභාග සදහා උපකාරක ග්‍රන්ථ

ග්‍රන්ථය (Book) Name & Author (Click on Name Link for More Info.)

ආයතන හා මුදල් රෙගුලාසි - රාජ්‍ය/ පළාත් රාජ්‍ය සේවාවන්හි උසස් කිරීමේ තරඟ විභාග හා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා වන උපකාරක පොත

කර්තෘ: ඒ.ඩී.කේ. රූපසිංහ - ශ්‍රීලංකා පරිපාලන සේවය 1 (විශ්‍රාමික)

කාර්යාල ක්‍රම සහ කාර්ය පටිපාටි - රාජ්‍ය/ පළාත් රාජ්‍ය සේවාවන්හි උසස් කිරීමේ තරඟ විභාග හා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා වන උපකාරක පොත

කර්තෘ: ඒ.ඩී.කේ. රූපසිංහ - ශ්‍රීලංකා පරිපාලන සේවය 1 (විශ්‍රාමික)

රාජ්‍ය / පළාත් රාජ්‍ය සේවාවන්හි පරිගණක පරීක්ෂණය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විභාග සඳහා වන උපකාරක පොත

කර්තෘන්: ඒ.ඩී.කේ. රූපසිංහ - ශ්‍රීලංකා පරිපාලන සේවය 1 (විශ්‍රාමික), ඒ.ඩී.එල්.එස්. රූපසිංහ - B.Sc. in IT (Hons) මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය.

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය 3 වන පන්තියට බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය සදහා කළමනාකරණ අභියෝග්‍යතාවය

කර්තෘ: ඒ.ඩී.කේ. රූපසිංහ - ශ්‍රීලංකා පරිපාලන සේවය 1 (විශ්‍රාමික)

 If you want to publish your books also in this page pl write to us: admin@govlk.com. It should be written for Public Service. No advertising charges.