රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවයේ III වැනි පංතියේ නිලධාරීන් II වන පංතියට උසස් කිරීමේ තරඟ විභාගය

  ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
ව්‍යවස්තා කාර්ය පටිපාටිය හා කාර්යාල ක්‍රම    
ආයතන සංග්‍රහය කාර්යාල ක්‍රම 1998 1999 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ආයතන සංග්‍රහය කාර්යාල ක්‍රම 1999 2000 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ආයතන සංග්‍රහය කාර්යාල ක්‍රම 2001 2002 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ආයතන සංග්‍රහය කාර්යාල ක්‍රම 2002 2003 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ආයතන කාර්ය පටිපාටිය 2007 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
     
ගිණුම්    
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය   පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය   පිලිතුරු පත්‍රය
     

 

* Available only Sinhala medium papers & answers                                                                                                

*චක්‍රලේඛ, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා, ආයතන හා මුදල් රෙගුලාසි නව සංශෝධන හේතුවෙන් සමහරක් පිළිතුරු වර්තමානයට නොගැලපිය හැක.

*විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර, ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා එහි පිළිතුරු පිලිබඳ අපගේ වගකීමක් නොමැති අතර ඒවා LankaExamHelp වෙබ් අඩවිය තුලින් ලබා ගෙන ඇත.

 

Back to previous page