රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ II වැනි පංතියේ නිලධාරීන් I වන පංතියට උසස් කිරීමේ තරඟ විභාගය

  ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
ආයතන කාර්යය පටිපාටිය    
ආයතන කාර්යය පටිපාටිය 1995 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ආයතන කාර්යය පටිපාටිය 1996 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ආයතන කාර්යය පටිපාටිය 1997 ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
ආයතන කාර්යය පටිපාටිය 1998 (1999) ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
ආයතන කාර්යය පටිපාටිය 2000 (2001) ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
ආයතන කාර්යය පටිපාටිය 2000 මාර්තු ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
ආයතන කාර්යය පටිපාටිය 2002 ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
ආයතන කාර්යය පටිපාටිය 2002 (2003) ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
ආයතන කාර්යය පටිපාටිය 2007 ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
     
ගිණුම් ක්‍රම    
ගිණුම් ක්‍රම 1994 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ගිණුම් ක්‍රම 1995 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ගිණුම් ක්‍රම 1996 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ගිණුම් ක්‍රම 1997 දෙසැම්බර් ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ගිණුම් ක්‍රම 1998 (1999) ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
ගිණුම් ක්‍රම 2000 (2001) ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
ගිණුම් ක්‍රම 2000 මාර්තු ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ගිණුම් ක්‍රම 2002 ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
ගිණුම් ක්‍රම 2002 (2003) ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය 2007 ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
     

 

* Available only Sinhala medium papers & answers                                                                                                

*චක්‍රලේඛ, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා, ආයතන හා මුදල් රෙගුලාසි නව සංශෝධන හේතුවෙන් සමහරක් පිළිතුරු වර්තමානයට නොගැලපිය හැක.

*විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර, ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා එහි පිළිතුරු පිලිබඳ අපගේ වගකීමක් නොමැති අතර ඒවා LankaExamHelp වෙබ් අඩවිය තුලින් ලබා ගෙන ඇත.

 

Back to previous page