රජයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග - ප්‍රශ්න පත්‍ර, උත්තර පත්‍ර සහ ඒ සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

පරිපාලනය  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
පරිපාලනය 2000 අප්‍රේල්  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
පරිපාලනය 2001    ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය
පරිපාලනය 2005  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
පරිපාලනය - නව නිර්දේශය 1999 ජූලි  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
පරිපාලනය - පැරණි නිර්දේශය 1999 ජූලි  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
පරිපාලනය - පැරණි නිර්දේශය 2000 අප්‍රෙල්  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
 රජයේ මුදල් කළමනාකරණය    
 කළමනාකරණ ගණකාධ්කරණය 2006  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
 රජයේ මුදල් ක්‍රියා පටිපාටිය 2008  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
 රජයේ මුදල් කළමනාකරණය 2006  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
 රජයේ මුදල් කළමනාකරණය 2006 (2007)  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
 රජයේ මූල්‍ය පරිපාලනය    
 රජයේ මූල්‍ය පරිපාලනය 2005  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
 රජයේ මූල්‍ය පරිපාලනය 2006  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
 වාර්තා ලිවීම    
 රචනා සහ සාරාංශය 2002  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
 රචනා සහ සාරාංශය 2005  ප්‍රශ්න පත්‍රය  
 රචනා සහ සාරාංශය 2006  ප්‍රශ්න පත්‍රය  

 

* Available only Sinhala medium papers & answers                                                                                                

*චක්‍රලේඛ, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා, ආයතන හා මුදල් රෙගුලාසි නව සංශෝධන හේතුවෙන් සමහරක් පිළිතුරු වර්තමානයට නොගැලපිය හැක.

*විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර, ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා එහි පිළිතුරු පිලිබඳ අපගේ වගකීමක් නොමැති අතර ඒවා LankaExamHelp වෙබ් අඩවිය තුලින් ලබා ගෙන ඇත.

Back to previous page