රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නිලධාරීන් අධිශ්‍රේණියට පත් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - ප්‍රශ්න පත්‍ර, උත්තර පත්‍ර සහ ඒ සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

 ගණන් තැබීම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
ගණන් තැබීමේ ක්‍රම 1997  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
ගණන් තැබීමේ ක්‍රම 1999 (2000)  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
ගණන් තැබීමේ ක්‍රම 2001 (2002)  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය 2006  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය

කාර්යාල ක්‍රම, කළමනාකරණය ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
කාර්යාල කළමනාකරණය 1999 (2000)  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
කාර්යාල කළමනාකරණය 2001 2002  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
කාර්යාල කළමනාකරණය 2006 2007  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
කාර්යාල ක්‍රම 2001 2002  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
කාර්යාල ක්‍රම 2006 2007  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
කාර්යාල ක්‍රම 1999 (2000)  ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ආයතන කාර්යය පටිපාටිය    
ආයතන කාර්යය 1999 (2000)  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
ආයතන කාර්යය පටිපාටිය 2006 2007  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
පොදු ප්‍රශ්න පත්‍රය    
පොදු ප්‍රශ්න පත්‍රය 2006 2007   ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර    
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 3  ප්‍රශ්න පත්‍රය  පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 4    ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 5    ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 6    ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 7    ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 8    ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 9    ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 10     ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය

 

* Available only Sinhala medium papers & answers                                                                                                

*චක්‍රලේඛ, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා, ආයතන හා මුදල් රෙගුලාසි නව සංශෝධන හේතුවෙන් සමහරක් පිළිතුරු වර්තමානයට නොගැලපිය හැක.

*විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර, ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා එහි පිළිතුරු පිලිබඳ අපගේ වගකීමක් නොමැති අතර ඒවා LankaExamHelp වෙබ් අඩවිය තුලින් ලබා ගෙන ඇත.

 

Back to previous page