කළමනාකරණ අභියෝග්‍යතාවය

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය 3 වන පන්තියට බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය (SLAS Open Exam) සදහා කළමනාකරණ අභියෝග්‍යතාවය 

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළිතුරු සහිතව. 2007 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක විෂය නිර්දේශය අනුව සකසා ඇත.

කර්තෘ: ඒ.ඩී.කේ. රූපසිංහ - ශ්‍රීලංකා පරිපාලන සේවය 1 (විශ්‍රාමික)

  • සාමාන්‍ය බුද්ධිය
  • රචනය සහ සාරාංශ ලිවිම
  • සාමාන්‍ය දැනීම
  • කළමනාකරණය සදහා අභියෝග්‍යතාවය

*Out of Stock