කාර්යාල ක්‍රම සහ කාර්ය පටිපාටි - Office Systems and Procedures

කාර්යාල ක්‍රම සහ කාර්ය පටිපාටි - රාජ්‍ය/ පළාත් රාජ්‍ය සේවාවන්හි උසස් කිරීමේ තරඟ විභාග හා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා වන උපකාරක පොත.

කර්තෘ: ඒ.ඩී.කේ. රූපසිංහ - ශ්‍රීලංකා පරිපාලන සේවය 1 (විශ්‍රාමික)

කාර්යාල ක්‍රම සහ කාර්ය පටිපාටි විෂය කරුණු හා ප්‍රශ්නෝත්තර ඇතුලත්ය.

  • කළමනාකරණ සහකාර සේවය
  • ග්‍රාම නිලධාරී සේවය
  • උපාධිධාරී ආශ්‍රිත සේවාවන්
  • දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්
  • තාක්ෂණ සේවා ඇතුළු සියලුම සේවාවන්ට ප්‍රයෝජනවත් වේ.

මිල රු 300

මිලදී ගත හැකි ස්ථාන:
සමුද්‍රා පොත්හල - කුරුණෑගල, මහනුවර, මාතර හා බොරැල්ල
SLIDA පොත් හල

Cover Page