ආයතන හා මුදල් රෙගුලාසි - Establishment Code and Financial Regulations


රාජ්‍ය/ පළාත් රාජ්‍ය සේවාවන්හි උසස් කිරීමේ තරඟ විභාග හා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා වන උපකාරක පොත - ආයතන හා මුදල් රෙගුලාසි

කර්තෘ: ඒ.ඩී.කේ. රූපසිංහ - ශ්‍රීලංකා පරිපාලන සේවය 1 (විශ්‍රාමික)

  • ශ්‍රීලංකා පරිපාලන සේවය
  • ශ්‍රීලංකා විදේශ සේවය
  • සංවර්ධන නිලධාරී සේවය
  • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය
  • ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවය
  • දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්
  • දෙපාර්තමේන්තු සේවාවන් හි උසස්වීමේ තරග විභාග සහ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග යන සියලු විභාග වලට අදාළ විෂය නිර්දේශ වල විෂය කරුණු ඇතුලත්ය.

හයවන මුද්‍රණය 2014 ජුලි - මිල රු 700

මිලදී ගත හැකි ස්ථාන:
සමුද්‍රා පොත්හල - කුරුණෑගල, මහනුවර, මාතර හා බොරැල්ල
SLIDA පොත් හල