පරිගණක පරීක්ෂණය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය (තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය) උපකාරක පොත

රාජ්‍ය / පළාත් රාජ්‍ය සේවාවන්හි පරිගණක පරීක්ෂණය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විභාග සඳහා වන උපකාරක පොත

Computer Test (Information Technology) Sinhala Medium Book

Authors: A.D.K. Rupasinha (SLAS Class 1 Retired Officer), A.D.L.S. Rupasinha (B.Sc. in IT (Hons) University of Moratuwa)

 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය
 • ග්‍රාම නිලධාරී සේවය
 • උපාධිධාරීන් ආශ්‍රිත සේවාවන්
 • තාක්ෂණික සේවාවන්
  ඇතුළුව සියලුම සමාන්තර සේවාවන් වලට අදාළ පරිගණක පරීක්ෂණය විෂය නිර්දේශයට අදාළ විෂය කරුණු ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු ඇතුළත්ය.
 • තොරතුරු තාක්ෂණය (Information Technology)
 • දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication)
 • පරිගණකය හා මෙහෙයුම් පද්ධති (Computer & Operating Systems)
 • වදන් සැකසුම (MS Word 2007)
 • පැතුරුම් පත් (MS Excel 2007)
 • දත්ත සමුදාය (MS Access 2007)
 • ඉදිරිපත් කිරීම් (MS PowerPoint 2007)
 • අන්තර්ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල (Internet & E- Mail)

මිල රු 400

මිලදී ගත හැකි ස්ථාන:
සමුද්‍රා පොත්හල - කුරුණෑගල, මහනුවර, මාතර හා බොරැල්ල
SLIDA පොත් හල

Cover Page