රාජ්‍ය හා පලාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - ප්‍රශ්න පත්‍ර, උත්තර පත්‍ර සහ ඒ සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

කාර්යාල ක්‍රම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
කාර්යාල ක්‍රම 2006 2007 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
කාර්යාල ක්‍රම 2007 2008 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ගිණුම් ක්‍රම    
ගිණුම් ක්‍රම 2006 2007 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ගිණුම් ක්‍රම 2007 2008 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
පරිගණක    
පරිගණක 2006 2007 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
පරිගණක 2007 2008 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර    
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1    ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2
   ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 3
   ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 4
   ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 5
   ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 6
   ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 7
   ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 8
   ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 9
   ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 10
   ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු පත්‍රය

 

* Available only Sinhala medium papers & answers                                                                                                

*චක්‍රලේඛ, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා, ආයතන හා මුදල් රෙගුලාසි නව සංශෝධන හේතුවෙන් සමහරක් පිළිතුරු වර්තමානයට නොගැලපිය හැක.

*විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර, ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා එහි පිළිතුරු පිලිබඳ අපගේ වගකීමක් නොමැති අතර ඒවා LankaExamHelp වෙබ් අඩවිය තුලින් ලබා ගෙන ඇත.

 

Back to previous page