කනිෂ්ට සේවකයන් කළමනාකරණ සහකාර සේවයට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - ප්‍රශ්න පත්‍ර, උත්තර පත්‍ර සහ ඒ සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

  ප්‍රශ්න පත්‍රය පිලිතුරු පත්‍රය
සීමිත තරඟ විභාගය 1998 (1999) ප්‍රශ්න පත්‍රය  
සීමිත තරඟ විභාගය 2002 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ලිපිකරු සේවා යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය 1998 (1999) ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ලිපිකරු සේවා යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය 2002 ප්‍රශ්න පත්‍රය  
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1
ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2
ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 3   ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 4   ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 5   ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 6   ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 7   ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 8   ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 9   ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය
ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 10   ප්‍රශ්න පත්‍රය/ පිලිතුරු පත්‍රය

 

* Available only Sinhala medium papers & answers                                                                                                

*චක්‍රලේඛ, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා, ආයතන හා මුදල් රෙගුලාසි නව සංශෝධන හේතුවෙන් සමහරක් පිළිතුරු වර්තමානයට නොගැලපිය හැක.

*විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර, ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා එහි පිළිතුරු පිලිබඳ අපගේ වගකීමක් නොමැති අතර ඒවා LankaExamHelp වෙබ් අඩවිය තුලින් ලබා ගෙන ඇත.

Back to previous page